Suxestións, Queixas, Reclamacións ou Felicitacións

Coa intención de coñecer o grao de satisfacción dos usuarios con respecto ao cumprimento dos requisitos por parte do CIFP Politécnico de Santiago, poñemos á súa disposición as seguintes fontes de información:

- SUXESTIÓN: Idea que se lle aporta á Dirección do CIFP con ánimo construtivo para a súa mellora.
- QUEIXA: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a Dirección do CIFP non ten contraídos compromisos debidos ao SXC (Sistema de Xestión da Calidade) ou legais.
- RECLAMACIÓN: Mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a Dirección do CIFP ten contraídos compromisos polo SXC ou legais e non foron cumpridos. As Reclamacións: xestionaranse segundo a Lei 39/2015, de 1 de octubre, do procedemento administrativo común das administracións públicas polo que non se poden cursar a través de este formulario.
- FELICITACIÓN: Manifestación de satisfacción cunha Sección concreta do CIFP pola calidade do servizo prestado.

Pregámoslle que cubra o seguinte formulario (*campo obrigatorio):

Por favor, indique se nos quere facer chegar unha suxestión, queixa ou felicitación.
Por favor, indique a Entidade ou Departamento á que vai dirixida.
Introduza o curso ou ciclo formativo ao que pertence, en caso de que sexa alumno ou alumna do centro, ou a dirección postal, en caso contrario.
AUTORIZACIÓN DE INCLUSIÓN DOS DATOS PERSOAIS:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
 Responsable do tratamento  Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Secretaría Xeral Técnica.
 Finalidades do tratamento  Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados.
 Lexitimación para o tratamento  Consentimento da persoa interesada.
 Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais