Solicitude de Acceso á Biblioteca

Formulario para solicitar o acceso aos fondos da Biblioteca.

Lembramos á persoa usuaria a obrigatoriedade de estar en silencio, respetando aos outros usuarios e o material; en caso contrario, perderase a condición de usuario da Biblioteca e non se lle permitirá o acceso a esta.

Pregámoslle que cobra os seguintes datos (*campo obrigatorio):

1.   DATOS DO SOLICITANTE:

AUTORIZACIÓN DE INCLUSIÓN DOS DATOS PERSOAIS:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
 Responsable do tratamento  Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional. Secretaría Xeral Técnica.
 Finalidades do tratamento Tramitar o préstamo dos fondos da biblioteca do CIFP Politécnico de Santiago
 Lexitimación para o tratamento  Consentimento da persoa interesada.
 Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais