Ir o contido principal

Outra Documentación

LEXISLACIÓN:

 • DECRETO 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
 • ORDE do 29 de xullo de 2011 pola que se desenvolve o Decreto 77/2011, do 7 de abril, polo que se establece o Regulamento orgánico dos centros integrados de formación profesional competencia da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
 • Lei 4/2011, do 30 de xuño, de Convivencia e Participación da Comunidade Educativa
 • Decreto 8/2015, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve a Lei 4/2011

DOCUMENTOS:

Neste apartado encontraredes información sobre o calendario da Terceira Avaliación e outros documentos a ter en conta para realizar esta.

DOCUMENTOS:

LEXISLACIÓN:

 • Orde do 29 de xaneiro de 2016 pola que se regula o réxime de permisos, licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • Instrucións de 7 maio de 2012, para a aplicación dos complementos de incapacidade temporal debida a continxencias profesionais e comúns, e nas situacións de maternidade, paternidade, risco durante o embarazo e risco durante a lactación natural.
 • Circular informativa da Xefatura Territorial do 25 de setembro de 2012 en relación as instrucións de 7 maio de 2012.
 • ORDE de 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
 • ORDE do 4 de xuño de 2012 pola que se modifica o artigo 4 da Orde do 23 de xuño de 2011 pola que se regula a xornada de traballo do persoal funcionario e laboral docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

DOCUMENTOS:

 • Anexo I: Actividades de Formación organizadas polos Servizos Centrais (Director e inspector do Centro)
 • Anexo II: Actividades de Formación organizadas polas Universidades (Xefe Territorial)
 • Anexo IV: Permisos, licenzas e reducións de xornada (Xefe Territorial)
 • Anexo V: Permisos e ausencias imprevistas (Director do Centro)

BAIXAS: Desde o día 2 de maio de 2019 é obrigatoria a remisión dos partes de IT (baixa, confirmación e alta) exclusivamente a través da aplicación informática https://www.edu.xunta.es/datospersoais.
Accedendo á dita aplicación o/a traballador/a cubrirá os datos que alí se lle indican e anexará dixitalizado o parte de baixa, confirmación ou alta nos prazos que de seguido se indican:

 • Parte médico de baixa por incapacidade temporal: no prazo de tres días contados a partir da data de expedición do parte.
 • Parte médico de confirmación da baixa: no prazo de tres días contados a partir da data de expedición do parte.
 • Parte médico de alta: no prazo das 24 horas seguintes a súa expedición.

Documentación relativa aos dereitos de propiedade intelectual e de difusión da imaxe que poden afectar á nosa labor diaria como docentes.

DOCUMENTOS:

Cookies UI

O CIFP Politécnico de Santiago acolle ao redor de mil cincocentos alumnos e alumnas en sete familias profesionais, convertíndose nun punto de encontro entre a formación profesional e o mundo laboral.

Redes sociais