NOVO PROFESORADO

Formulario para que o substituto/a solicite o acceso á páxina web e Aula Virtual do CIFP Politécnico de Santiago. Pregámoslle que cobra os seguintes datos (*campo obrigatorio):

@edu.xunta.gal
Correo electrónico en edu.xunta.gal
Nome do profesor ou profesora ao que se substitúe.
Exemplo: Tmv-PS1, Mam-PT2, etc.